Onze advieswijzer

Inleiding

De verzekeringstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een gedragscode (Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI) en een wet (Wet op het Financieel Toezicht, WFT) opgesteld. Deze regelgeving schrijft o.a. voor dat assurantiebemiddelaars een vergunning dienen te hebben voor hun activiteiten.

Deze vergunning, onder nummer 12010542, (welke wordt verstrekt door toezicht-houder AFM, Autoriteit Financiële Markten) is in ons bezit.

Wie zijn wij?

Onze handelsnaam alsmede statutaire naam is Van Dal Assurantiën BV. Wij zijn gevestigd aan het Europaplein 15, 6602 GV te Wijchen.

U kunt ons op vele manieren bereiken:

Telefoon:   024-6415030

E-mail:       info@vandalassurantien.nl

Internet:     www.vandalassurantien.nl

Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Onze openingstijden zijn op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na, welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Onze dienstverlening

Op basis van de aan ons verstrekte vergunning van de AFM, mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van verschillende aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht heeft u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld een ongeval, arbeidsongeschiktheid of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen zoals een lijfrenteverzekering. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen.

Betalen en sparen

Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door geld te storten op een spaarrekening. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiële instelling.

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meerdere financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Wij zijn een ongebonden tussenpersoon. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren, wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering.

Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van u. Pas dan kunnen wij optimaal voor u werken.

U dient de juiste gegevens te verstrekken. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Tevens verwachten wij van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij zullen dit zodanig laten corrigeren.

Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

Incasso door Van Dal Assurantiën

Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u geïncasseerd zal worden, kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling:

- zenden van een nota

- automatische afschrijving

U kunt ons machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of postbankrekening te laten afschrijven.

De premies kunnen per jaar, per halfjaar, per kwartaal of per maand worden betaald.

Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht.

Als u eenmaal uw premie aan ons heeft betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor.

Incasso door verzekeraar

U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bankrekening te laten afschrijven. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

Afspraken rondom premiebetaling

Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaald kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, zullen wij dit voor u verzorgen.

Hoe worden wij beloond?

Beloning op basis van provisie

Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.

Wij willen naar u transparant zijn en geven u inzicht op de bruto verdiensten van de financiële producten.

Schadeverzekeringen:                   ca. 5% - 20% van de premie

Ziektekostenverzekeringen:           ca. 2,5% - 5% van de premie

Bancair:                                          ca. 0,2 promille over het spaarbedrag

Beloning op basis van fee en abonnement

Voor levensverzekeringen en risicovolle producten zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en uitvaartverzekeringen hanteren wij beloning o.b.v. fee en abonnement.

De hoogte hiervan wordt voor het afsluiten van de verzekering in overleg met de klant vastgesteld.

Beloning op basis van declaratie

In principe kennen wij geen beloning op basis van declaratie. Echter kan er sprake zijn van een uitzondering. Mocht dit het geval zijn dan hebben wij dit vooraf met u overlegd.

Beëindiging relatie

U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Ook kunnen wij het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Uw verzekeringscontracten blijven uiteraard in stand. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij Van Dal Assurantiën BV totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u dit eerst kenbaar te maken aan ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen oplossen.

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke

Kifid

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG  Den Haag

tel.: 070-3338999

fax.: 070-3338900

website: www.kifid.nl

 

   

 

Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Heeft u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Van Dal Assurantiën

Europaplein 15
6602 GV Wijchen
Postbus 53
6600 AB Wijchen
Tel. 024-6415030 info@vandalassurantien.nl

Openingstijden:
8.30-12.30 uur / 13.00-17.00 uur

Wij voldoen aan alle eisen die de nieuwe Wet Financieel Toezicht aan ons stelt! Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12010542.

Autoriteit Financiële Markten

Vragen? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.