Levensverzekering

Kapitaalverzekering bij leven
Korte omschrijving
Als de verzekerde op een vooraf overeengekomen tijdstip nog in leven is, wordt het afgesproken bedrag (meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen) uitgekeerd.

Verdere specificatie
Deze verzekering wordt meestal gebruikt in combinatie met andere vormen van levensverzekering, zoals een uitkering bij overlijden. Bij deze combinatie ontstaat een gegarandeerde uitkering, namelijk als de verzekerde leeft of bij overlijden voor de einddatum van de verzekering. De verzekering kan worden gebruikt als op een bepaald moment een kapitaal nodig is. De kapitaalverzekering kan ook worden gesloten als universal life verzekering of unit linked verzekering.

Voor wie bestemd
De verzekering wordt gesloten door consumenten die graag de zekerheid hebben, dat op een vooraf afgesproken tijdstip een bepaald kapitaal wordt uitgekeerd. De verzekering kan worden gecombineerd met een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeringsmaatschappij de premiebetaling over als de verzekeringnemer arbeidsongeschikt raakt.

Premie
De premie is afhankelijk van leeftijd en het geslacht van de verzekerde. Ook de looptijd van de verzekering is van belang.

Bijzonderheden
Voor de vaststelling van het gegarandeerd uit te keren bedrag gaat de verzekeringsmaatschappij uit van een voorzichtig rendement. Meestal drie procent. Wordt een hoger rendement gehaald, dan deelt de verzekeringnemer in deze winst in de vorm van winstbijschrijvingen. De polis valt in principe in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. De economische waarde telt mee voor het vaststellen van de vermogensrendementsheffing. Als het risico van overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden verzekerd, kunnen gezondheidswaarborgen worden gevraagd.


Unit-Linked verzekering
Korte omschrijving
Een levensverzekering, waarbij het bij leven en/of overlijden verzekerde kapitaal niet in euro's, maar in andere eenheden (units) worden belegd.

Verdere specificatie
De unit-linked-verzekering kan in beginsel bij alle vormen van levensverzekering worden toegepast, maar vindt meestal alleen toepassing op levensverzekeringen met een gegarandeerde uitkering. Grootscheepse toepassing vindt plaats bij de universal-life-verzekering: Men spreekt dan van UL/UL-verzekering. De premies (na kostenaftrek en meestal met uitzondering van de premies voor het overlijdensrisico) worden belegd in eenheden van een door de verzekeraar aangeboden beleggingsfonds. Vaak kan de verzekeringnemer uit verschillende beleggingsfondsen kiezen. Het later switchen van beleggingsfonds is doorgaans niet kosteloos. De verzekeringnemer loopt (positief en negatief) het beleggingsrisico.

Voor wie bestemd?
Consumenten die beleggen combineren met het verzekeren van verschillende risico’s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.

Premie
Is afhankelijk van de gekozen vorm van levensverzekering. De premie kan zowel in euro's als in units zijn uitgedrukt. In het laatste geval zal de premie fluctueren met de koers van de units. Het meest gebruikelijk is in euros'; in combinatie met de universal-life-verzekering kan de verzekeringnemer altijd beslissen meer of minder premie te gaan betalen.

Bijzonderheden
De waarde van de unit wordt periodiek bekend gemaakt en o.a. in vakbladen gepubliceerd. Bij verhoging van het overlijdensrisico gelden gezondheidswaarborgen.


Universal Life Verzekering
Korte omschrijving
Vorm van levensverzekering waarbij de premie eerst wordt verdeeld over de verzekerde risico’s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Het restant wordt belegd tot voordeel van de verzekeringnemer.

Verdere specificatie
De verzekering heeft kenmerken van een rekening-courant. De verzekerde risico’s kunnen tussentijds worden aangepast aan persoonlijke omstandigheden. De verzekeraars ontrekt aan de betaalde premies eerste de betalingen voor de verzekerde risico’s en voor de kosten. Het overblijvende bedrag wordt vaak belegd in beleggingsfondsen (unit-linked).

Voor wie bestemd
Consumenten die beleggen willen combineren met het afdekken van verschillende risico’s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.

Premie
De premie wordt uitgedrukt in euro's. Gezien de gekozen rekening-courant systematiek is het veelal mogelijk eens een premiebetaling over te slaan of juist een extra premie te betalen.

Bijzonderheden
De verzekeringnemer ontvangt periodiek een overzicht waaruit blijkt welke premies zijn betaald, hoeveel is ingehouden voor verzekeringselementen en welk bedrag is belegd. Over het algemeen kan invloed worden uitgeoefend op het soort beleggingen, terwijl tussentijds meestal van beleggingsfonds kan worden gewisseld. Voor verhoging van het overlijdensrisico of uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidsdekking kunnen gezondheidswaarborgen worden gevraagd.


Van Dal Assurantiën

Europaplein 15
6602 GV Wijchen
Postbus 53
6600 AB Wijchen
Tel. 024-6415030 info@vandalassurantien.nl

Openingstijden:
8.30-12.30 uur / 13.00-17.00 uur

Wij voldoen aan alle eisen die de nieuwe Wet Financieel Toezicht aan ons stelt! Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12010542.

Autoriteit Financiële Markten

Vragen? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag

  1. Hier een image placeholder, maar dit moet natuurlijk een logo worden.

  2. Navigatie

    Deze navigatie is mobile friendly en bevat submenu's. De hoofdknoppen hebben 'hoverintent'.

  3. Frontslider

    Altijd in ontwikkeling zijnde frontslider. Hier met fixedheight en full width.